PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số:  137/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 04  tháng 5  năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2016

 

- Tuyên truyền văn bản chỉ đạo của các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo tốt nền nếp hoạt động chuyên môn, chỉ đạo đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/BGD&ĐT.

- Thực hiện chương trình tuần 33, 34, 35

- Thực hiện nghiêm túc thi cuối kỳ II năm học 2015-2016

- Đánh giá kết quả giảng dạy và học tập cuối năm học;

- Tổng kết công tác thi đua của các đoàn thể trong trường.

- Công tác thi đua khen thưởng cho học sinh.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho hs.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-3

Nghỉ ngày lễ

Tập thể CB-GV-NV, HS toàn trường

4

Kiểm tra các hoạt động trong nhà trường sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Phát động cuộc thi "Vẽ tranh và sáng tác thông điệp về Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025"

BGH: Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Đ/c

Phạm Thị Hà – Phó hiệu trưởng

6

Dự tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Huy Hoàng.

BGH, GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp thị xã

7-8

Thi nghi thức đội cấp thị xã

BGH, TPTĐ, HS dự thi

10-14

Coi thi và chấm thi cuối học kỳ II năm học 2016-2016.

BGH, Hội đồng thi

13 Dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ tại thị xã Đông Triều BGH, TPTĐ, HS

16

-Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

-Họp ban thi đua năm học 2015-2016

Công tác thi đua khen thưởng cho học sinh; Tổng kết công tác thi đua của các đoàn thể trong trường.

-Hội đồng sư phạm

-Ban thi đua

 

18 - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ -TPTĐ, HS
19 Đón đoàn kiểm tra kỹ thuật kiểm định chất lượng  BGH, CĐ, GV

20

Dự hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới VNEN

Hiệu trưởng

21

Thu thập minh chứng làm kiểm định chất lượng

CB, GV, NV

22

Dự kiến họp cha mẹ học sinh

BGH, GVCN

25

Tổng kết lớp

CBGV,NV

26

Dự kiến tổng kết trường

CBGV,NV

30-31

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học, duyệt học bạ các khối.

BGH,GVCN lớp 5

 

 Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Ninh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu