PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số:  232/TB-THNVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03  tháng 8  năm 2016

 THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8 năm 2016

 
   

 * Trọng tâm công tác tháng 8/2016:

- Tham dự  lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2016

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

- Tựu trường và thông báo thời gian học chính thức

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01/8

- Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Cán bộ, Đảng viên trong toàn trường

03/8

- Tập huấn sử dụng hệ thống "Trường học kết nối" và Quản lý dữ liệu trường Tiểu học cho cấp Tiểu học.

- Phó HT, TTCM, CNTT

04/8

- Tập huấn kiểm tra nội bộ trường học

- BGH, TTCM

05, 06/8

- Dự Hội nghị tổng kết tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý TNND phường Mạo Khê hè năm 2016.

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực dạy học theo mô hình Trường học mới tại huyện Vân Đồn

- Hiệu trưởng, TPTĐ

 

- Phó HT

08/8

- Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016

- Tập huấn giáo dục hòa nhập, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 30

- Họp Hội đồng sư phạm

- Phó bí thư CB

 

- GVCN lớp

 

- CB, GV, NV toàn trường

09/8

- Tập huấn nâng cao năng lực dạy học theo mô hình Trường học mới

- BGH, GV toàn trường

10/8

 

10-12/8

- Dự kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân phường Mạo Khê khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

- Tập huấn mô hình lớp học thông minh

- Hiệu trưởng - Bí thư CB

 

- GV toàn trường

15/8

- Tựu trường

 

- Lao động tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học

- CB, GV, NV, HS toàn trường

- GV

16/8

- Nhổ cỏ khuôn viên nhà trường

- CB, GV, NV

17-19/8

- Chuyên đề Viết chữ và trình bày bài đẹp

- CB, GV toàn trường

18/8

- Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Hiệu trưởng

22-26/8

- Học sinh ổn định nền nếp

- CB, GV, NV, HS toàn trường

24-26/8

- Tham dự tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL tại Sở GD&ĐT

- Hiệu trưởng

 Ghi chú:

          - Ngoài lịch công tác nêu trên CB, GV, NV của trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND phường Mạo Khê; Phòng GD&ĐT thị xã, UBND thị xã; Sở GD&ĐT...

          - Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của Ban Giám hiệu cán bộ, giáo viên, nhân viên truy cập qua địa chỉ sau: http://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac/-/CAL/51800/truong-th-nguyen-van-cu.html

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX ĐT (b/c);

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Ninh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu