PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             

Số: 149/TB-THNVC

 

Mạo Khê, ngày 26  tháng 4  năm 2017

THÔNG BÁO
Phân công cán bộ, nhân viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ
trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

 

 

   

       Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều.

       Thực hiện công văn số 423/PGD&ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo TX Đông Triều V/v: Thực hiện ngày nghỉ dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2017.

       Để đảm bảo công tác tại cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường TH Nguyễn Văn Cừ phân công các đồng chí cán bộ trực cơ quan giải quyết công việc dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5  năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 29/4/2017

 

Ngô Thị Ninh

Hiệu trưởng

0983083827

Nguyễn Thị Dương

Nhân viên

0972821689

2

Ngày 30/4/2017

 

Nguyễn Thị Hải Yến

TPTĐ

0168587161

Nguyễn Ngọc Ánh

TT tổ 4-5

01662839699

3

Ngày 01/5/2017

 

Phạm Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0966831566

Ngô Thị Nguyệt

Nhân viên

0902138787

4

Ngày 02/5/2017

 

Ngô Thị Hồng Thoan

CTCĐ

01222395113

Lê Thị Kim Lương

TT tổ 2-3

01639228136

       Trong các ngày lễ 30/4 và 01/5  năm 2017 có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí theo lịch công tác trên.

       Trường TH Nguyễn Văn Cừ xin trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều và thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, các cơ quan, đơn vị, các trường biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT TX ĐT (b/c);

- Trang Web của trường;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Ninh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu