Calendar
/20Thursday, 07:00
9/07

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

/20Friday, 07:00
10/07

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Today: Wednesday, 08 / 07 / 20
8/07

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

8/07

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng dự hội nghị giao ban hiệu trưởng thường kỳ tháng 7/2020.