Journal Article View
 

Thời gian học

Giờ học:

- Buổi Sáng: 7h00' trống báo;  7h30' học tiết 1, học đến 10h15'                 

- Buổi Chiều: 13h30' trống báo; 14h00' học tiết 1, hết tiết 3 là 16h15'


No comments yet. Be the first.

Others: