PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/9/2016)

 

 

 

 

                               

 

Thứ

Tiết

BUỔI SÁNG

 

Hai

 

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Toán

Â. Nhạc

Toán

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

M. Thuật

T.Đọc

T.Đọc

T.Việt

Toán

T.Anh

T. Đọc

T. Đọc

3

T.Việt

Toán

Â. Nhạc

T.Đọc

T.Đọc

T.Đọc

Toán

K.chuyện

K.chuyện

T.Việt

T.Anh

T.Việt

K. học

M. Thuật

4

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

Â. Nhạc

Toán

T.Đọc

Toán

Toán

Toán

T.Việt

T. Việt

T.Anh

Toán

5

Â. Nhạc

T.Việt

T.Việt

T.viết

Toán

T. Công

K.chuyện

TN&XH

TN&XH

M. Thuật

T.Việt

Toán

Toán

T.Anh

 

 

Ba

1

M. Thuật

T.Việt

T.Việt

Toán

C.tả

T.Anh

Toán

T. Dục

TN&XH

Toán

T.Việt

Â. Nhạc

T.Anh

LT&C

2

T.Anh

T.Việt

M. Thuật

T. Dục

K.chuyện

Â. Nhạc

C.tả

C.tả

Toán

Â. Nhạc

T.Việt

T.Việt

LT&C

T.Anh

3

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T.Đọc

T. Dục

K.chuyện

Â. Nhạc

T.Đọc

M. Thuật

K. học

Â. Nhạc

T.Anh

Toán

Toán

4

T.Việt

M. Thuật

T.Anh

K.chuyện

Toán

Toán

T. Công

Toán

Â. Nhạc

T.Anh

Toán

Toán

Đ. Lý

Đ. Lý

 

 

1

Đạo đức

T.Việt

T. Dục

T.Anh

Toán

T.Đọc

T.đọc

LT&Câu

T. Dục

T.Việt

T.Việt

T.Anh

T. Đọc

T. Đọc

2

Toán

T.Việt

T.Việt

LT&Câu

T.Anh

LT&Câu

LT&câu

T.viết

T.Đọc

T.Việt

T.Việt

T. Dục

Toán

T.Anh

3

T.Việt

Đạo đức

T.Việt

Toán

LT&Câu

T.Anh

Toán

Toán

Toán

T.Anh

Toán

T.Việt

TLV

Toán

4

T.Việt

Toán

Toán

C.tả

T.Việt

Toán

T. Dục

T.Anh

C.tả

Toán

T.Anh

Toán

K. học

TLV

 

 

Năm

1

T.Việt

Toán

Toán

Toán

T. Dục

C.tả

T.Anh

Â. Nhạc

LT&Câu

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Anh

LT&C

2

T.Việt

T.Việt

T.Anh

Â. Nhạc

Toán

T.viết

TN&XH

T. Dục

T.viết

T.Việt

T.Việt

T.Anh

LT&C

Toán

3

T. Công

T.Việt

T.Việt

T. Dục

C.tả

T. Dục

T.viết

C.tả

Toán

T.Anh

Toán

T.Việt

Toán

L. Sử

4

Toán

T. Công

T.Việt

C.tả

T.viết

Toán

Toán

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Việt

L. Sử

K. học

 

 

Sáu

 

1

TN&XH

T.Anh

T.Việt

TLV

TLV

TLV

Toán

TLV

C.tả

T.Việt

K. học

T.Việt

T.Anh

TLV

2

Toán

T.Việt

T.Việt

M. Thuật

M. Thuật

C.tả

T.Anh

TN&XH

TLV

T.Việt

L. Sử

T.Việt

TLV

T.Anh

3

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

Toán

M. Thuật

C.tả

Toán

T. Dục

T.Anh

Toán

Toán

Toán

Toán

4

T.Việt

Toán

TN&XH

T.Anh

T.Anh

Toán

TLV

M. Thuật

Toán

Toán

T.Anh

K. học

C. Tả

C. Tả

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

Thứ

Tiết

BUỔI CHIỀU

 

Thứ

Tiết

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

Hai

1

NGHỈ

Ôn Toán

Đạo  đức

T. công

TH TV

THTV

T. Anh

Â. nhạc

Đạo  đức

Đạo  đức

Đạo  đức

T. dục

M. thuật

Â. nhạc

 

2

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

TN&XH

M. thuật

Đạo  đức

T. Anh

Â. nhạc

Khoa học

Khoa học

Khoa học

T. dục

Đạo  đức

 

3

RLTT

Ôn Toán

Đạo  đức

Đạo  đức

Đạo  đức

Â. nhạc

M. thuật

T. Anh

TH Toán

TH Toán

Đạo  đức

Â. nhạc

T. dục

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

T. Anh

Ôn Toán

THTV

NGHỈ

Â. nhạc

THT

NGHỈ

Đạo  đức

T. Công

Â. nhạc

M. thuật

NGHỈ

Đạo  đức

NGHỈ

 

2

Ôn TV

Ôn TV

THT

M. thuật

Â. nhạc

T. Công

T. Anh

T. dục

Â. nhạc

K.chuyện

 

3

Ôn Toán

Â. nhạc

RLTT

Ôn Toán

Ôn TV

T. Anh

M. thuật

Lịch sử

T. dục

TH Toán

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Â. nhạc

THTV

Â. nhạc

M. thuật

THT

TN&XH

T. Anh

Ôn Toán

Ôn Toán

THTV

Địa lý

Khoa học

THTV

Khoa học

 

2

Ôn TV

THT

Ôn TV

Ôn Toán

Ôn TV

T. Công

M. thuật

T. Anh

Ôn TV

T. dục

Ôn TV

Lịch sử

T. dục

K.chuyện

 

3

Ôn Toán

Tự học

Ôn Toán

Â. nhạc

T. Công

Ôn Toán

TN&XH

Ôn TV

T. Anh

Ôn Toán

T. dục

M. thuật

Ôn Toán

T. dục

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

M. thuật

TN&XH

T. Công

Ôn TV

Ôn TV

THT

T. dục

THTV

THTV

T. Công

T. Công

Địa lý

K. thuật

Ôn TV

 

2

Â. nhạc

M. thuật

M. thuật

Ôn Toán

Ôn Toán

THTV

THTV

THT

THTV

Địa lý

THTV

T. Công

Ôn TV

K. thuật

 

3

Tự học

T. dục

Tự học

Â. nhạc

Tự học

Tự học

THT

Tự học

Tự học

Ôn TV

Ôn Toán

ÔTV+ T

Tự học

Ôn Toán

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

 

2

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

THKTĐH

 

3

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu