Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2012-2013


 

Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ                        
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2012-2013
STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Trình độ đào tạo
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
 
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
27
26
01
 
 
9
14
4
 
 
I
Giáo viên
21
20
01
 
 
5
13
3
 
 
 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Mĩ thuật
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Thể dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Âm nhạc
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
4
Tiếng nước ngoài
2
2
 
 
 
1
1
 
 
 
5
Tin học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
2
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
Hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Phó hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
III
Nhân viên
4
4
 
 
 
2
1
1
 
 
1
Nhân viên văn thư
1
1
 
 
 
1
 
 
 
- Trình độ ĐH CNTT
- Nhân viên HC -tin
2
Nhân viên kế toán
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
Thủ quĩ
1
1
 
 
 
 
 
1
 
Kiêm y tế
4
Nhân viên y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Nhân viên thư viện
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
6
Nhân viên khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đông Triều, ngày 06 tháng 9 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Trần Thị Ước