BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2011-2012
STT
Họ và tên
Ngày, tháng,
 năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn đào tạo
Phân công chuyên môn
năm học 2011-2012
Kiêm nhiệm
Tổng số
 tiết/năm
Ghi chú
TC
ĐH
1
Trần Thị
Ước
23/06/1959
 
 
x
Quản lý
Quản lý
 
70
Dạy thay
2
Phan Thanh
16/01/1958
 
 
x
Tiểu học
Quản lý
 
140
Dạy thay
3
Nguyễn Ngọc
Ánh
12/10/0977
 
x
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 4-5, chủ nhiệm lớp 5A
 
805
 
4
Bùi Thị
Tươi
115/06/1959
x
 
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 1-2-3, chủ nhiệm lớp 3C
 
805
 
5
Bùi Thị
Chỉ
16/05/1957
x
 
 
Tiểu học
Tổ phó tổ 1-2-3, chủ nhiệm lớp 2B
 
805
 
6
Trần Thị
Hoa
09/10/1959
 
x
 
Tiểu học
Tổ phó tổ 4-5, chủ nhiệm lớp 5B
 
805
 
7
Trần Thị Thanh
Xuân
25/09/1984
 
x
 
Tiểu học
Tổ phó tổ 1-2-3, chủ nhiệm lớp 1B
 
805
 
8
Trần Thị
Duyên
01/01/1958
x
 
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 4A
 
805
 
9
Lã Thị Bích
Hạnh
22/10/1960
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 3B
 
805
 
10
Nguyễn Thị
Lan
14/04/1958
x
 
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 3A
 
805
 
11
Nguyễn Thị Hải
30/05/1979
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 2A
 
805
 
12
Lê Thị Kim
Lương
05/04/1986
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 4B
 
805
 
13
Vũ Thị
Thuý
14/01/1958
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 1A
 
805
 
14
Khổng Thị
Hoà
09/08/1970
 
 
x
Tiểu học
Chủ tịch công đoàn, dạy thể dục
 
875
105 tiết CTCĐ
15
Nguyễn Thanh
Hương
21/07/1980
 
 
x
Tiểu học
Dạy thay treo + TNXH (350 tiết/năm)
 
 
Nghỉ thai sản t12
16
Mai Thị
Phương
10/01/1958
 
x
 
Tiểu học
Dạy thủ công+ Thư viện
 
420
 
17
Đỗ Thị Thu
Hường
19/05/1979
 
 
x
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 3, lớp 5B
 
490
 
18
Võ Thị Hồng
Phương
08/07/1978
 
x
 
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 1,2, lớp 5A
 
420
 
19
Nguyễn Thị
Sen
14/06/1980
 
 
x
Mĩ Thuật
Dạy Mĩ thuật
 
770
 
20
Nguyễn Thị Hải
Yến
19/12/1979
 
x
 
Âm nhạc
Dạy Âm nhạc + Tổng phụ trách đội
Tổng phụ trách
1120
490 tiết TPT
21
Nguyễn Thị
Dương
25/09/1982
 
 
x
Tin học
Tin -VP + HC
 
 
490 tiết tin học
22
Nguyễn Thị
Huyền
09/09/1982
x
 
 
Kế toán
Tổ trưởng tổ VP - Kế toán
 
 
 
23
Ngô Thị
Nguyệt
29/02/1966
x
 
 
Kinh tế
Thủ quỹ -Y tế -HC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Thị Ước