Phân công chuyên môn năm học 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
Năm học 2012-2013
 
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn đào tạo
Phân công chuyên môn 
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết/năm
Ghi chú
TC
ĐH
năm học 2012-2013
1
Trần Thị
Ước
23/06/1959
 
 
x
Quản lý
Quản lý
 
70
Dạy thay
2
Phan Thanh
16/01/1958
 
 
x
Tiểu học
Quản lý
 
140
Dạy thay
3
Nguyễn Ngọc
Ánh
12/10/0977
 
x
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 4-5, chủ nhiệm lớp 5A
 
805
 
4
Bùi Thị
Tươi
115/06/1959
x
 
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 2-3, chủ nhiệm lớp 3A
 
805
 
5
Trần Thị Thanh
Xuân
25/9/1984
 
x
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 1, chủ nhiệm lớp 1A1
 
805
 
6
Trần Thị
Hoa
10/9/1959
 
x
 
Tiểu học
Tổ phó tổ 4-5, chủ nhiệm lớp 4A
 
805
 
7
Nguyễn Thị
Tâm
1/3/1983
 
 
x
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 1A2
 
805
 
8
Vũ Thị
Thuý
14/01/1958
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 2A
 
805
 
9
Nguyễn Thị Hải
30/05/1979
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 2B
 
805
 
10
Lã Thị Bích
Hạnh
22/10/1960
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 2C
 
805
 
11
Nguyễn Thị
Lan
14/04/1958
x
 
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 3B
 
805
 
12
Nguyễn Thanh
Hương
21/07/1980
 
 
x
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 4B
 
805
 
13
Trần Thị
Duyên
1/1/1958
x
 
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 4C
 
805
 
14
Lê Thị Kim
Lương
4/5/1986
 
x
 
Tiểu học
Chủ nhiệm lớp 5B
 
805
 
15
Nguyễn Thị Thu
Nguyệt
15/8/1989
 
x
 
Tiểu học
Dạy thay treo
 
437
Nghỉ thai sản
16
Khổng Thị
Hoà
8/9/1970
 
 
x
Tiểu học
Chủ tịch công đoàn, dạy thể dục
 
900
108 tiết CTCĐ
17
Mai Thị
Phương
1/10/1958
 
x
 
Tiểu học
Dạy lịch sử, địa lý, kỹ thuật khối 5; thủ công khối 2
 
756
 
18
Đỗ Thị Thu
Hường
19/05/1979
 
 
x
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 2, lớp 3B, 4A, 5B; thủ công khối 3
 
684
 
19
Võ Thị Hồng
Phương
7/8/1978
 
x
 
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 1, lớp 3A, 4B, 4C, 5A
 
684
 
20
Nguyễn Thị
Sen
14/06/1980
 
 
x
Mĩ Thuật
Dạy Mĩ thuật
 
864
 
21
Nguyễn Thị Hồng
Thoan
15/10/1987
 
x
 
Âm nhạc
Dạy âm nhạc khối 1,2,3; Lớp 4B, 5B
 
648
 
22
Nguyễn Thị Hải
Yến
19/12/1979
 
x
 
Âm nhạc
Dạy Âm nhạc + Tổng phụ trách đội
Tổng phụ trách
756
540 tiết TPT
23
Nguyễn Thị
Huyền
9/9/1982
x
 
 
Kế toán
Tổ trưởng tổ VP - Kế toán
 
 
 
24
Nguyễn Thị
Dương
25/09/1982
 
 
x
Tin học
Tin -VP + HC
 
 
 
25
Nguyễn Thị Ngọc
Mai
2/1/1989
 
x
 
Thư viện
Thư viện - Thiết bị
 
 
 
26
Ngô Thị
Nguyệt
29/02/1966
x
 
 
Kinh tế
Thủ quỹ -Y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Ước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Các thông tin khác: