Phân công chuyên môn năm học 2020-2021 

Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
320/QĐ-THNVC 01/09/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 01/09/2020    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu