Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
    TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ
 
 
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường, năm học 2012-2013
 
STT
Nội dung
Chia theo khối lớp
Lớp 1
1ớp 2
1ớp 3
Lớp 4
Lớp 5
 
I
 
Điều kiện tuyển sinh
 
Tuyển mới
Duy trì sĩ số học sinh lớp 1 lên lớp
Duy trì sĩ số học sinh lớp 2 lên lớp
Duy trì sĩ số học sinh lớp 3 lên lớp
Duy trì sĩ số học sinh lớp 4 lên lớp
 
II
 
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
 
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35
 tuần/năm học)
Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT (35
 tuần/năm học)
 
III
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy trường, lớp
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy trường, lớp
 
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy trường, lớp
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy trường, lớp
 
-Tạo điều kiện cho HS đến trường.
-T/hiện đúng nội quy trường, lớp
 
 
IV
 
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
 
Đáp ứng được các hoạt động giáo dục
Đáp ứng được các hoạt động giáo dục
Đáp ứng được các hoạt động giáo dục
HS được học môn tin học
Đáp ứng được các hoạt động giáo dục
HS được học môn tin học
Đáp ứng được các hoạt động giáo dục, HS được học môn tin học
 
 
V
 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 
Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT
Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT
Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT
Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT
Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT
 
 
VI
 
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
 
Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện
Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện
Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện
Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện
Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện
 
 
VII
 
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
 
 ĐĐ THĐ Đ 100%
Đảm bảo sức khỏe
Giỏi: 29 =43,9%
Khá: 26=39,4%
TB: 10 =15.2%
Yếu: 1
ĐĐ THĐ Đ 100%
Đảm bảo sức khỏe
Giỏi: 32 =45,1%
Khá: 26 = 36,6%
TB: 12=19,6%
Yếu: 1
ĐĐ THĐ Đ 100%
Đảm bảo sức khỏe
Giỏi:37=61,7%
Khá: 19 =31,7%
TB: 3= 5%
Yếu: 1
ĐĐ THĐ Đ 100%
Đảm bảo sức khỏe
Giỏi: 49,3 = %
Khá:  31=41,4%
TB: 7=9.3 
Yếu: 0
ĐĐ THĐ Đ 100%
Đảm bảo sức khỏe
Giỏi: 21 =50%
Khá:  14=33,3%
TB: 7= 16,7
Yếu:
 
VIII
 
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 
100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập
100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập
100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập
100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập
100% học sinh đủ các điều kiện để tiếp tục học tập
              
 
Mạo Khê, ngày 10 tháng  9 năm2012
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Thị Ước
 

 

* Chất lượng đầu năm năm học 2012-2013  >>Nhấn vào đây để xem hoặc tải về