Xuất bản thông tin

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

 

Số: 235/KH-THNVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 30 tháng 6  năm 2017

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2017-2018

 
   

 

          Căn cứ Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

        Căn cứ Hướng dẫn số 1212/HD-SGD&ĐT ngày 21/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2017-2018,

        Căn cứ Công văn số 556/PGD&ĐT-CMTH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều Hướng dẫn Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 và việc chuyển trường cho học sinh tiểu học;        

        Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND thị xã Đông Triều Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018;

        Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2017-2018;

        Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 100% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các khu có điều kiện học tập ổn định và tổ chức cho HS học từ 9-10 buổi/tuần.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1.  Quy định đối tượng tuyển sinh

Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 03 lớp

- Số HS:  90 học sinh

- Tuyến tuyển sinh: tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú ở phường Mạo Khê thuộc các khu Vĩnh Sơn; khu Vĩnh Tuy I; khu Quang Trung; gồm các tổ dân: tổ 2, 6 (mới); khu Vĩnh Xuân gồm các tổ dân: tổ dân 3, 4, 5 (thuộc tổ dân  9, 10, 12 cũ); thôn Yên Sơn, thôn Yên Hợp thuộc xã Yên Thọ.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 06/7/2017 đến ngày 20/7/2017. (Không tuyển sinh trước thời gian qui định).

4.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tuyển sinh vào lớp 1.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

Lưu ý: Khi lập thủ tục tuyển sinh, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cần đối chiếu sự trùng khớp giữa Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh.

+ Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non (nếu có);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an thị xã Đông Triều hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường Mạo Khê, xã Yên Thọ.

– Lưu ý: Tuyệt đối không tiếp nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1. Nhà trường cần thực hiện các biện pháp tích cực để huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường, tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc ít người, … được đi học.

Đối với trẻ con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật phải phô tô minh chứng kèm theo, kèm bản gốc để đối chiếu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND phường Mạo Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại nhà trường; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong phường Mạo Khê, nhân dân thôn Yên Sơn, thôn Yên Hợp xã Yên Thọ được biết.

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2017-2018 và thực hiện tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu. Hiệu trưởng ký và đóng dấu vào đơn xin vào lớp 1. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Bản sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh này.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện công việc tuyển sinh và lưu đầy đủ các nội dung và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT TX ĐT (để b/c);

- UBND phường Mạo Khê (để b/c);

- Website của trường;

- Hội đồng tuyển sinh (để th/h);

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

(Đã ký)

Ngô Thị Ninh