Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm tra định kỳ theo Thông tư 30 năm học 2014-2015

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm tra định kỳ theo Thông tư 30 năm học 2014-2015

Trong 2 ngày 25/12/2014 và ngày 26/12/2014 trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm tra định kỳ theo Thông tư 30. Việc kiểm tra định kỳ được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng cho học sinh và phụ huynh.


         

Giám thị coi thi và Học sinh làm bài nghiêm túc

       Nhà trường đã tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kỳ. Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm. Điểm của của bài kiểm tra định kỳ không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kỳ vừa qua.

Học sinh nghiêm túc làm bài

     Kết quả bài kiểm tra chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn giúp đỡ học sinh. Giáo viên có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp các em học được và học tốt.

Ánh Dương