CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số:   16/BCTrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Đông Triều, ngày 02 tháng 03  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

                                                                                                     

 

·        Trọng tâm công tác tháng 3/2012:

 

- Rà soát lại độ tuổi 2006 chuẩn bị vào lớp 1 (di biến động đến, đi).

- Hoạt động chuyên môn: Tham gia thi giải toán qua mạng cấp huyện; Thi viết chữ đẹp cấp huyện; Giao lưu văn toán tuổi thơ cấp huyện; IOE cấp tỉnh.

+ Tổ chức nghiêm túc thi định kỳ giữa kỳ II.

+ Tham dự tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi; Thiết kế bài giảng Elearning; Quản trị trang thư viện điện tử.

- Các hoạt động khác: Trồng lại 3 bồn cỏ; Liên hệ với trạm y tế khám sức khoẻ cho học sinh; Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày Thiếu nhi vui khoẻ tiến bước lên đoàn 26/3.

 

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/3

- Thi violympic toán cấp huyện

- Khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.

- Tổ trưởng chuyên môn

- Phụ trách y tế

01/3-04/3

- Tham dự tập huấn bồi dưỡng ôn luyện đội tuyển

 Phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán

05/3

Họp CB, GV nhận xét chuyển đảng chính thức

- Hiệu trưởng, CTCĐ

08/03

- Meetting kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ

 - Công đoàn trường

09/3

- Họp tại UBND thị trấn

- Hiệu trưởng

10/3

CB, GV, NV họp trực tuyến

- ĐIểm cầu tại trường

12-13/3

- Hướng dẫn học sinh đăng ký sách vở chuẩn bị cho năm học tới.

- GV CN

14/3- 15/3

- Tập huấn tại phòng Giáo dục và Đào tạo

- Hiệu trưởng, phụ trách CNTT

16/3

- Dự hội nghị trao quỹ tài năng trẻ huyện Đông Triều

- TPTĐ, bí thư đoàn

17/3

- Giao lưu văn toán tuổi thơ cấp huyện.

- Tổ trưởng CM

19/3-23/3

- Rà soát lại độ tuổi 6 tuổi

- Nhóm phổ cập

21/3

- Tham dự Giờ dạy học trực tuyến tiếng Anh

Phonics-LBUK

- BGH, giáo viên tiếng Anh

26/3

- Tổ chức ngày hội vui khoẻ thiếu nhi tiến bước lên đoàn

- Đoàn TN, Đội TNTP

27/3

Dự hội thảo “Xanh hoá trường học”

- Hiệu trưởng, Hội trưởng HCMHS

 

 Nơi nhận:         

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c);

- Các tổ CM;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Thị ƯớcCác thông tin khác: