Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản
(1) (2) (3) (4) (5)
446/QĐ-THNVC 01/09/2023 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Hiệu trưởng CBGVNV
447/CT-THNVC 01/09/2023 Thông báo chương trình công tác tháng 9/ 2023 Hiệu trưởng CBGVNV
448/QĐ-THNVC 01/09/2023 Quyết định V/v kiện toàn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hiệu trưởng CBGV,NV
449/QĐ-THNVC 01/09/2023 Quyết định Về phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hiệu trưởng  CBGV,NV
450/KH-THNVC 04/09/2023 KH thực hiện NV trong tâm tháng 9/2023 Hiệu trưởng KBNN-BHXH-CBVGNV
452/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường Hiệu trưởng CBGV,NV
453/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
454/KH-THNVC 05/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Quy chế công khai trong trường học năm học 2023-2024  Hiệu trưởng  CBGV,NV
456/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định phân công cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp quản lý công tác bán trú Hiệu trưởng CBGV,NV
458/QĐ-THNVC 05/09/2023 QĐ phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện kế hoạch dạy Tin học tự chọn ngoài giờ chính khóa Hiệu trưởng PGD, CBGV,NV
460/QĐ-THNVC 05/09/2023 QĐ V/v thành lập Ban chỉ đạo Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
461/KH-THNVC 05/09/2023 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường năm học 2023-2024 Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
462/PA-THNVC 05/09/2023 Phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường năm học 2023-2024  Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
465/QĐ-THNV 06/09/2023 Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công tác bán trú 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
467/KH-THNVC 09/09/2023 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng trường năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV,PH
472/KH-THNVC 15/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024 Hiệu trưởng PGD,CBGVNV
475/KH-THNVC 15/9/2023  Kế hoạch Thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023--2024 Hiệu trưởng KBNN,VP,KT,CBGV
476/KH-THNVC 15/9/2023 KH thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024 Hiệu trưởng PGD,CBGVNV
476/QĐ-THNVC 15/9/2023 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác thu BHYT học sinh năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
482/KH-THNVC 15/9/2023 Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
482/QĐ-THNVC 15/9/2023 Quyết định  Ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
485/QĐ-THNVC 18/9/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng PGD; CBGVNV
487/QĐ-THNVC 20/9/2023 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng Hiệu trưởng CBGV,NV
489/QĐ-THNVC 23/9/2023 Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
490/QĐ-THNVC 23/9/2023 Quyết định Quy định ban hành quy chế làm việc trong trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
491/QĐ - THNVC 23/9/2023 Quyết định ban hành về Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Hiệu trưởng Phòng GD&ĐT
492/QĐ-THNVC 23/9/2023 Quyết định ban hành nội quy trường học năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
493/QĐ-THNVC 23/9/2023 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm học 2023-2024 Hiệu trưởng BCH CBGV,NVĐTN,CB,GV,NV
493/KH-THNVC 23/9/2023 Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
494/QĐ-THNVC 23/9/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính Hiệu trưởng CBGV,NV
497/QCPH-Nhà trường-Công đoàn 25/9/2023 Quy chế phối hợp hoạt động giữa BGH-CĐ năm học 2023-2024 Hiệu trưởng-CĐ CB, GV, NV
498/QC-THNVC 25/9/2023 Quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2023-2024 Hiệu trưởng-BĐDCMHS CB, GV, NV
502/KH-THNVC 25/09/2023 Kế hoạch Tổ chức đối thoại trong đơn vị năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
503/QĐ-THNVC 25/09/2023 Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn công tác chuyên môn, công tác học sinh năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
504/QĐ-THNVC 25/09/2023 Quyêt định Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Năm học 2023-2024 Hiệu trưởng PGD-CB, GV, NV, 
505//KH-THNVC 25/09/2023 KH Công tác chỉ đạo, thực hiện chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm trong năm học 2023-2024 và hè năm 2024 Hiệu trưởng CB, GV, NV, 
505/QĐ-THNVC 25/09/2023 Quyết định Về việc ban hành quy định quản lý nước uống năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
506//QĐ-THNVC 25/09/2023 QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong năm học 2023-2024 và trong hè 2024 Hiệu trưởng CB, GV NV, 
507/KH-THNVC 25/09/2023 Kế hoach thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024. Hiệu trưởng CBGV,NV
508/KH-THNVC 27/09/2023 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong năm học 2023-2024 và trong hè 2024 Hiệu trưởng PGD-CB, GV, NV, 
509/KH-THNVC 29/9/2023 Kế hoạch tháng 10/2023 Hiệu trưởng CB, GV, NV 
510/TB-THNVC 29/9/2023 Thông báo chương trình công tác tháng 10/2023 Hiệu trưởng CB, GV, NV
511/KH-THVC 29/9/2023 Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh Hiệu trưởng PGD-CB, GV, NV, 
540/KH-THNVC 30/9/2023 Kế hoạch Triển khai tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Năm học  2023-2024 Hiệu trưởng CB,GV,NV
542/KH-THNVC 01/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm học 2023-2024 và giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Hiệu trưởng CBGVNV
543/QĐ-THNVC 01/10/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chuyển đổi số trong nhà trường năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
544/KH-THNVC 02/10/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
547/KH-THNVC 04/10/2023 Kế hoạch tiếp công dân và tổ chức khiếu nại tố cáo năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
548/QĐ-THNVC 04/10/2023 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
549/KH -THNVC 04/10/2023 Kế hoạch Bồi dưỡng  nâng cao chất lượng Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGV,NV
557/KH-THNVC 10/10/2023 Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
559/BC-THNVC 10/10/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Quý III năm 2023 tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Hiệu trưởng CBGVNV
560/KH-THNVC 10/10/2023 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chương trình GDPT 2018 Hiệu trưởng CBGVNV
567/KH-THNVC 11/10/2023 Kế  hoach xây dựng, cải tạo, sửa chữa CSVC, TBDH Hiệu trưởng CBGVNV
568/KH-THNVC 11/10/2023 KH phát động phong trào thi đua "Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
569/KH-THNVC 11/10/2023 Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm học 2023-2024  Hiệu trưởng CBGVNV
573/KH-THNVC 12/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
577/QĐ-THNVC 13/10/2023 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá  Hiệu trưởng CBGVNV
582/KH-THNVC 15/10/2023 Kế hoạch tự đánh giá KĐCL và công nhận đạt chuẩn QG 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV
583/KH-THNVC 15/10/2023 Kế hoạch cải tiến chất lượng  Hiệu trưởng CBGVNV
596/TB-THNVC 26/10/2023 Thông báo chương trình công tác tháng 11/2023 Hiệu trưởng CBGVNV
597/KH-THNVC 26/10/2023 Kế hoạch tháng 11/2023 Hiệu trưởng CBGVNV
643/BC-THNVC 23/11/2023 Về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc tổ chức tuyển sinh đầu cấp; việc chuyển trường, chuyển lớp; công tác chuyển đổi số năm học 2023-2024 Hiệu trưởng CBGVNV

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu