QUYẾT ĐỊNH NĂM HỌC 2020-2021


Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
133/QĐ-THNVC 22/04/2020

Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ năm học 2020 - 2021

Hiệu trưởng CB, GV, NV, PHHS VT 02 22/04/2020    
290/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Ánh VT 2 03/08/2020    
291/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn Hiệu trưởng Lê Thị Kim Lương VT 2 03/08/2020    
292/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ văn phòng Hiệu trưởng Nguyễn Thị Dương VT 2 03/08/2020    
293/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định bổ nhiệm tổ phó tổ  chuyên môn Hiệu trưởng Trần Thị Thanh Xuân VT 2 03/08/2020    
294/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định bổ nhiệm tổ phó tổ  chuyên môn Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hương VT 2 03/08/2020    
295/QĐ-THNVC 03/08/2020 Quyết định về phân công giáo viên kiêm nhiệm y tế học đường Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hải Yến VT 2 03/08/2020    
308/QĐ-THNVC 25/08/2020 Quyết định về phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT   25/08/2020    
314/QĐ-THNVC 29/08/2020 QĐ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường TH Nguyễn Văn Cừ Hiệu trưởng CB, GV, NV VT   29/08/2020    
318/QĐ-THNVC 01/09/2020 Quyết định về việc thành lập tổ văn phòng năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 01/09/2020    
320/QĐ-THNVC 01/09/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT   01/09/2020    
321/QĐ-THNVC 01/09/2020 Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT   01/09/2020    
322/QĐ-THNVC 01/09/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT   01/09/2020    
329/QĐ-THNVC 04/09/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu