Asset Publisher

Thông báo về việc giới thiệu mẫu chữ ký số của đơn vị, thủ trưởng đơn vị trường TH Nguyễn Văn Cừ

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Số: 290/TB-THNVC

V/v giới thiệu mẫu chữ ký số của đơn vị, thủ trưởng đơn vị trường TH Nguyễn Văn Cừ

Đông Triều, ngày 09 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

 

       Căn cứ Công văn số 3978/UBND-KSTT2, ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử và hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản;

       Căn cứ Công văn số 1492/UBND, ngày 12/6/2017 của UBND thị xã Đông Triều, về việc thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử và hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản;

       Trường TH Nguyễn Văn Cừ giới thiệu mẫu chứ ký số của đơn vị và mẫu chữ ký số của đồng chí Hiệu trưởng để thuận tiện trong việc quan hệ, công tác./.

CHỮ KÝ SÔ ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG

CHỮ KÝ SỐ CỦA ĐƠN VỊ

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);

- CBGV-NV trường (t/b);

- Website đơn vị (t/b);

- Lưu: VT.

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Thị Hà