Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Sáng nay, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"


      Tại hội nghị, Trường TH Nguyễn Văn Cừ đã triển khai Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của PGD&ĐT thị xã về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"; Phát động phong trào thi đua theo công văn của Sở giáo dục và Đào tạo tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết

      Sau khi quán triệt triển khai các nội dung văn bản của các cấp Nhà trường tổ chức cho 26/26=100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết với Hiệu trưởng thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết

       Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Ánh Dương