Thông báo khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016


Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

Tôi

Số phòng học/số lớp

13/13

Sốm2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

7

-

2

Phòng học bán kiên cố

6

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

13,644

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1200

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1008

 

1

Diện tích phòng học (m2)

667

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

3

Diện tích thư viện (m2)

54

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 0

 

5

Diện tích phòng tiếng Anh (m2)

49

 

6

Diện tích phòng Tin học (m2)

60

 

7

Diện tích phòng Hội đồng (m2)

80

 

8

Diện tích phòng Đồ dùng – Thiết bị (m2)

18 

 

9

Diện tích phòng Y tế (m2)

18

 

10

Diện tích phòng Hiệu trưởng (m2)

18

 

11

Diện tích phòng Phó Hiệu trưởng (m2)

18

 

12

Diện tích phòng Hành chính

18

 

13

Diện tích phòng Đoàn - Đôi (m2)

18

 

14

Diện tích phòng Thường trực- Bảo vệ (m2)

8

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

15

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

03

1

2

Khối lớp 2

03

1

3

Khối lớp 3

03

1

4

Khối lớp 4

03

1,5

5

Khối lớp 5

03

1,5

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

20

23 học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/vật thể

01

 

5

Máy chiếu gần

02

 

6

Máy chiếu projector

06

 

7

Bảng tương tác IQ Board

02

 

8

Bục giảng thông minh

01

 

9

Máy tính bảng

18

 

10

Máy tính

14

 

11

Máy phô tô

1

 

12

Máy in

9

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

30

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                               

 

Đông Triều, ngày 10   tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Ninh

 


No comments yet. Be the first.