Top tài nguyên
Tuần 14-PTMN 2023 -.signed.pdf
Tháng 12- Nhật ký làm theo lời Bác 2023.pdf
649 KH công tác tháng 12 -2023.signed.signed.pdf
648 thông báo chương trình công tác tháng 12-2023.signed.signed.pdf
z4933794423341-8fa408f8995906e5e263085cc0f66dc2.jpg
z4933794440713-b9b0dce339d044d8ee845fb754b0d8bf.jpg
z4933794450509-4f2903b5b202a83a4a35e48bf32cbd0b.jpg
Cong khai cac khoan thu 23-24.signed.signed.signed.pdf
498 QUY CHẾ PHỐI HỢP CMHS NT.signed.signed.pdf
448 Quyết định kiện toàn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.pdf
449 Quyết định về phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.signed.pdf
446 Quyết định về phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.pdf
494 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.signed.signed.signed.pdf-1
461 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
462 Phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
493 KH Cải cách hành chính năm học 2023-2024.signed.signed.pdf-1
460 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.signed.signed.signed.pdf
494 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.signed.signed.signed.pdf
361 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
362 Phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
Top tài nguyên
Tuần 14-PTMN 2023 -.signed.pdf
Tháng 12- Nhật ký làm theo lời Bác 2023.pdf
649 KH công tác tháng 12 -2023.signed.signed.pdf
648 thông báo chương trình công tác tháng 12-2023.signed.signed.pdf
z4933794423341-8fa408f8995906e5e263085cc0f66dc2.jpg
z4933794440713-b9b0dce339d044d8ee845fb754b0d8bf.jpg
z4933794450509-4f2903b5b202a83a4a35e48bf32cbd0b.jpg
Cong khai cac khoan thu 23-24.signed.signed.signed.pdf
498 QUY CHẾ PHỐI HỢP CMHS NT.signed.signed.pdf
448 Quyết định kiện toàn Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.pdf
449 Quyết định về phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.signed.pdf
446 Quyết định về phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.signed.signed.pdf
494 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.signed.signed.signed.pdf-1
461 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
462 Phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
493 KH Cải cách hành chính năm học 2023-2024.signed.signed.pdf-1
460 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.signed.signed.signed.pdf
494 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.signed.signed.signed.pdf
361 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
362 Phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.signed.signed.pdf
Thư viện tài liệu