THỜI KHOÁ BIỂU


Trường TH Nguyễn Văn Cừ
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2012 - 2013
 
BUỔI SÁNG
Học kỳ 1
 
Thực hiện từ ngày 20 tháng 8 năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
1A1
1A2
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
2
1
Học vần
Toán
Tiếng Anh
Toán
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Kĩ thuật
2
Học vần
Mĩ thuật
Tập đọc
Tiếng Anh
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Kĩ thuật
Tập đọc
3
Toán
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tiếng Anh
Toán
Toán
Toán
Toán
Âm nhạc
Toán
Toán
4
Mĩ thuật
Học vần
Toán
Tập đọc
Toán
Kể chuyện
Kể chuyện
Chính tả
Kể chuyện
Chính tả
Đạo đức
Đạo đức
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Học vần
Toán
Toán
Mĩ thuật
Kể chuyện
Chính tả
Chính tả
LTVC
LTVC
Lịch sử
Âm nhạc
Toán
2
Học vần
Tiếng Anh
Mĩ thuật
Toán
Toán
Toán
Toán
Lịch sử
Toán
Toán
LTVC
Âm nhạc
3
Âm nhạc
Học vần
Kể chuyện
Kể chuyện
Mĩ thuật
Tập viết
Tiếng Anh
Toán
Lịch sử
LTVC
Toán
Tập làm văn
4
Toán
Học vần
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Tiếng Anh
Đạo đức
Tiếng Anh
Tập làm văn
Mĩ thuật
Tập làm văn
LTVC
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Âm nhạc
Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tiếng Anh
Thể dục
Lịch sử
2
Học vần
Học vần
LTVC
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ thuật
Tập làm văn
Tiếng Anh
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
3
Toán
Toán
Âm nhạc
Toán
LTVC
Toán
Toán
Tiếng Anh
Thể dục
Tập làm văn
Lịch sử
Tập đọc
4
Đạo đức
SH lớp
Toán
LTVC
Toán
Đạo đức
TNXH
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
Thể dục
Toán
Toán
Thủ công
TNXH
Âm nhạc
Chính tả
LTVC
Mĩ thuật
LTVC
Tiếng Anh
Toán
2
Học vần
Thể dục
Thủ công
Toán
Toán
Chính tả
Âm nhạc
Mĩ thuật
LTVC
Kể chuyện
Toán
Tiếng Anh
3
Học vần
Học vần
TNXH
Chính tả
Thể dục
Toán
Toán
Tiếng Anh
Toán
Khoa
Mĩ thuật
Địa lý
4
Toán
Học vần
Chính tả
Mĩ thuật
Chính tả
TNXH
Tập viết
Toán
Chính tả
Toán
ĐỊa lý
Kể chuyện
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
Thurc công
Tập viết
Thể dục
Tập làm văn
Tập làm văn
Toán
Toán
Địa
Tập làm văn
Tập làm văn
LTVC
LTVC
2
Tập viết
Tập viết
Tập làm văn
Thể dục
Tập viết
Tập làm văn
Thủ công
Tập làm văn
Địa
Toán
Tập làm văn
Tập làm văn
3
Tập viết
Toán
Tập viết
Tập viết
Toán
Thủ công
Tập làm văn
Khoa
Toán
Địa
Toán
Toán
4
SH lớp
Thủ công
Toán
Toán
Thủ công
LTVC
LTVC
Toán
Khoa
Thể dục
Chính tả
Khoa học
5
 
 
 
 
 
SH lớp
SH lớp
SH lớp
SH lớp
SH lớp
SH lớp
SH lớp
Trường TH Nguyễn Văn Cừ
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2012 - 2013
 
BUỔI CHIỀU
Học kỳ 1
 
Thực hiện từ ngày 20 tháng 8 năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
1A1
1A2
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
2
1
TNXH
TNXH
Âm nhạc
TH TV
Đạo đức
Tiếng Anh
THTV
Mĩ thuật
Đạo đức
Khoa
Thể dục
Chính tả
2
BD TV
BD TV
Đạo đức
Âm nhạc
THTV
Tin học
Tiếng Anh
Đạo đức
Khoa
Mĩ thuật
Tiếng Anh
THTV
3
TH toán
TH toán
THTV
Đạo đức
Âm nhạc
Tin học
BD toán
Thể dục
THTV
Đạo đức
Tiếng Anh
Tiếng Anh
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Tiếng Anh
Âm nhạc
BD Toán
THTV
BDTV
BDTV
TH toán
Tiếng Anh
Tin học
Kỹ thuật
Mĩ thuật
Thể dục
2
THTV
BDTV
BDTV
BDTV
BDTV
Thể dục
Tiếng Anh
Kể chuyện
Tiếng Anh
Tin học
Kể chuyện
Mĩ thuật
3
TH Toán
SH lớp
TH Toán
BD toán
TH toán
TH toán
Thể dục
Khoa
Mĩ thuật
Tiếng Anh
Khoa
Tin học
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Mĩ thuật
Đạo đức
Thể dục
BD TV
BD TV
TNXH
Âm nhạc
BD toán
Tiếng Anh
Âm nhạc
Tin học
Khoa học
2
BDTV
Mĩ thuật
BD TV
Thể dục
BD Toán
Âm nhạc
BDTV
Âm nhạc
Kỹ thuật
Tiếng Anh
Tin học
Tiếng Anh
3
TH TV
BD toán
BD TV
TH toán
Thể dục
BD Toán
BD toán
Kỹ thuật
Âm nhạc
Tin học
Âm nhạc
BD toán
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
Tiếng Anh
TH toán
THTV
TNXH
Mĩ thuật
THTV
Tiếng Anh
Tin học
BDTV
Thể dục
Khoa
BDTV
2
BD toán
Tiếng Anh
TH toán
BDTV
TH Toán
BD toán
TNXH
Tin học
Thể dục
BD toán
BD toán
Mĩ thuật
3
SH lớp
TH TV
Mĩ thuật
BD toán
TH TV
Tiếng Anh
BDTV
Thể dục
BD toán
BDTV
THTV
Tin học
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
Âm nhạc
TH TV
BD toán
TH toán
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Mĩ thuật
TH toán
Tin học
TH toán
BD toán
BD toán
2
TH TV
Âm nhạc
SH lớp
Tiếng Anh
BD toán
Mĩ thuật
Tin học
BDTV
Tiếng Anh
BD TV
THTV
BDTV
3
BD toán
BD toán
Tiếng Anh
SH lớp
SH lớp
BDTV
Tin học
BDTV
TH toán
Tiếng Anh
THTV
Âm nhạc
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5