Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Địa chỉ tải phần mềm Scratch 2.0
Nhấn vào đây để tải phần mềm Scratch 2.0
2 Địa chỉ tải phần mềm scratch 3.0
Nhấn vào đây để tải Scratch 3.0
3 PaintXP
4 Phần mềm gõ 10 ngón TypingMatser
5 Phần mềm RapidTyping
6 Phần mềm TypingMaster10
7 Quyển 1. Phần mềm Aldo s Pianito
8 Quyển 1. Phần mềm MIickey
9 Quyển 1. Soukoban
10 Quyển 1.Phần 2.Bài 1. Trò chơi Blocks
11 Quyển 1.Phần 2.Bài 2. Trò chơi Dots
12 Quyển 1.Phần 2.Bài 3. Trò chơi Sticks
13 Quyển 1.Phần 3. Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
14 Quyển 1.Phần 6.Bài 1. Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 3 - LearningMath3
15 Quyển 1.Phần 6.Bài 2: Học làm công việc gia đình với Tidy Up - Gotidy
16 Quyển 1.Phần 6.Bài 3. Tiếng Anh với Alphabet Blocks - Phần mềm học tiếng Anh AB
17 Quyển 1.Phần 6.Bài 4: Rèn luyện tư duy với Soukoban - Phần mềm Soukoban
18 Quyển 2.Phần 3. Em tập gõ 10 ngón- Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
19 Quyển 2.Phần 4. Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 4- Phần mềm LearningMaths 4
20 Quyển 2.Phần 4.Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đợi - Phần mềm MSBSTRAT
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 33 mục.
trong 2