Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
300/TB-THNVC 14/08/2020 Thông báo chương trình công tác tháng 8/2020 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 14/08/2020    
330/TB-THNVC 04/09/2020 Thông báo chương trình công tác tháng 9/2020 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    
377/TB-THNVC 01/10/2020 Thông báo chương trình công tác tháng 10/2020 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 01/10/2020    
408/TB-THNVC 10/10/2020 Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 10/10/2020    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu