Thời khóa biểu năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ
Năm học 2013 – 2014
 (Thực hiện từ ngày 19/ 8/ 2013)
GVCN: Nguyễn Ngọc Ánh
 
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
5A
 
 
SÁNG
1
Toán
LTVC
Toán
Tiếng Anh
TLV
2
Tiếng Anh
Kể chuyện
Địa lý
Tiếng Anh
Toán
3
Tiếng Anh
Toán
Tập đọc
Toán
Khoa học
4
Tập đọc
Khoa học
TLV
LTVC
Chính tả
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Lịch sử
Kỹ thuật
TH Toán
BD Toán
Âm nhạc
2
Tin học
Đạo đức
Thể dục
BD TViệt
Thể dục
3
Tin học
BD Toán
TH TViệt
THKTĐH
Mỹ thuật
 
GVCN: Lê Thị Kim Lương
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
5B
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
Tiếng Anh
Toán
Toán
Tiếng Anh
2
Kể chuyện
Tiếng Anh
Khoa học
LTVC
Tiếng Anh
3
Toán
Toán
Tập đọc
Chính tả
Toán
4
Khoa học
LTVC
TLV
Địa lý
TLV
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Thể dục
Tin học
BD Toán
TH Toán
Mỹ thuật
2
Lịch sử
Tin học
BD TViệt
TH TViệt
Âm nhạc
3
Đạo đức
BD Toán
Kỹ thuật
THKTĐH
Thể dục
 
GVCN: Khổng Thị Hòa
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
5C
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
LTVC
Toán
Toán
TLV
2
Khoa học
Toán
Tập đọc
LTVC
Toán
3
Toán
Tiếng Anh
TLV
Chính tả
Kể chuyện
4
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Khoa học
Tiếng Anh
Địa lý
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Tin học
Thể dục
Kỹ thuật
TH Toán
Thể dục
2
BD Toán
Đạo đức
BD Toán
TH TViệt
Mỹ thuật
3
Lịch sử
Tin học
BD TViệt
THKTĐH
Âm nhạc
 
GVCN: Nguyễn Thanh Hương
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
4A
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
Tập đọc
Tiếng Anh
LTVC
TLV
2
Toán
LTVC
Tiếng Anh
Địa lý
Toán
3
Tin học
Toán
Toán
Toán
Tiếng Anh
4
Tin học
Chính tả
TLV
Khoa học
Tiếng Anh
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Đạo đức
BD Toán
Âm nhạc
Kỹ thuật
TH Toán
2
Thể dục
Khoa học
Mỹ thuật
BD Toán
TH T Việt
3
Lịch sử
Kể chuyện
Thể dục
BD T Việt
THKTĐH
 
GVCN: Trần Thị Hoa
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
4B
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
LTVC
Toán
Thể dục
Tiếng Anh
2
Toán
Toán
Tập đọc
LTVC
Tiếng Anh
3
Chính tả
Tin học
TLV
Tiếng Anh
Toán
4
Lịch sử
Tin học
Tiếng Anh
Toán
TLV
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Khoa học
BD Toán
Thể dục
Đạo đức
TH Toán
2
Địa lý
Khoa học
Âm nhạc
BD Toán
TH T Việt
3
Kể chuyện
BD T Việt
Mỹ thuật
Kỹ thuật
THKTĐH
 
GVCN: Trần Thị Huyền Trang
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
3A
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
Tiếng Anh
TLV
2
Kể chuyện
Toán
Toán
Tiếng Anh
Toán
3
Toán
Chính tả
Tập viết
Toán
Chính tả
4
Đạo đức
Mỹ thuật
Âm nhạc
LTVC
Tiếng Anh
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
TNXH
Thủ công
BD Toán
Thể dục
TH Toán
2
BD Toán
TNXH
Tin học
TH M thuật
TH T Việt
3
BD T Việt
Tiếng Anh
Tin học
TH Â nhạc
THKTĐH
 
GVCN: Nguyễn Thị Hải Lý
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
3B
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
Toán
Toán
LTVC
TLV
2
Kể chuyện
Thể dục
Tập đọc
Thủ công
TNXH
3
Toán
Chính tả
TNXH
Toán
Toán
4
Đạo đức
Âm nhạc
Tập viết
Mỹ thuật
Chính tả
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
Tiếng Anh
BD Toán
BD Toán
TH M thuật
TH Toán
2
Tiếng Anh
TH T Việt
Tiếng Anh
TH Â nhạc
Tin học
3
BD T Việt
THKTĐH
Tiếng Anh
Thể dục
Tin học
 
GVCN: Lã Thị Bích Hạnh
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
3C
 
 
SÁNG
1
Toán
LTVC
Toán
Toán
TLV
2
Thể dục
Toán
Tập đọc
Âm nhạc
Chính tả
3
Tập đọc
Chính tả
Tập viết
Thể dục
Toán
4
Kể chuyện
TNXH
Thủ công
Tiếng Anh
Mỹ thuật
5
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
 TH Âm nhạc
Đạo đức
TNXH
Tin học
Tiếng Anh
2
 TH Mỹ thuật
BD T Việt
TH T Việt
Tin học
Tiếng Anh
3
Tiếng Anh
BD Toán
TH Toán
BD Toán
THKTĐH
 
GVCN: Bùi Thị Tươi
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
2B1
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
Toán
Tập đọc
LTVC
TLV
2
Tập đọc
Mỹ thuật
Toán
Thể dục
Toán
3
Toán
Kể chuyện
 Âm nhạc
Toán
Chính tả
4
Đạo đức
Tập viết
Chính tả
TNXH
Thủ công
 
 
CHIỀU
1
TH Toán
 TH M thuật
Tiếng Anh
Luyện viết
TH Toán
2
TH Â nhạc
Tiếng Anh
 BD T Việt
BD T Việt
TH T Việt
3
BD Toán
Thể dục
BD Toán
THKTĐH
Sinh hoạt
 
GVCN: Mai Thị Phương
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
2B2
 
 
SÁNG
1
Tập đọc
LTVC
Tập đọc
Toán
TLV
2
Tập đọc
Toán
Chính tả
Tập viết
Toán
3
Tiếng Anh
Mỹ thuật
Toán
TNXH
Chính tả
4
Toán
Kể chuyện
Đạo đức
Thủ công
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
BD Toán
Tiếng Anh
BD T Việt
TH Toán
TH T Việt
2
BD T Việt
Thể dục
BD Toán
Thể dục
TH Toán
3
 Âm nhạc
 TH Âm nhạc
Luyện viết
TH M thuật
THKTĐH
 
GVCN: Trần Thị Thanh Xuân
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
1A1
 
 
SÁNG
1
Học vần
Âm nhạc
Thể dục
Học vần
Mỹ thuật
2
Học vần
Học vần
Toán
Học vần
Toán
3
Toán
Học vần
Học vần
Toán
Tập viết
4
Đạo đức
TNXH
Học vần
Thủ công
Tập viết
 
 
CHIỀU
1
BD Toán
Tiếng Anh
 Luyện viết
 TH Âm nhạc
TH T oán
2
BD T Việt
Tiếng Anh
 BD T Việt
TH Toán
TH T Việt
3
Luyện viết
TH Mỹ thuật
BD Toán
THKTĐH
Sinh hoạt
 
GVCN: Nguyễn Thị Tâm
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
1A2
 
 
SÁNG
1
Thể dục
Toán
Học vần
Toán
Toán
2
Học vần
Âm nhạc
TNXH
Học vần
Mỹ thuật
3
Học vần
Học vần
Học vần
Học vần
Tập viết
4
Đạo đức
Học vần
Toán
Thủ công
Tập viết
 
 
CHIỀU
1
Tiếng Anh
BD Toán
 Luyện viết
TH Toán
TH T Việt
2
Tiếng Anh
BD T Việt
BD Toán
BD T Việt
TH Toán
3
TH Mỹ thuật
Luyện viết
TH Âm nhạc
THKTĐH
Sinh hoạt
 
GVCN: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
LỚP
BUỔI
TIẾT
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
 
 
 
1A3
 
 
SÁNG
1
Học vần
Mỹ thuật
Học vần
Âm nhạc
Toán
2
Học vần
Toán
Học vần
Học vần
Tập viết
3
Thể dục
Học vần
TNXH
Học vần
Tập viết
4
Thủ công
Học vần
Toán
Toán
Sinh hoạt
 
 
CHIỀU
1
TH Mỹ thuật
TH Toán
BD Toán
TH T Việt
TH Âm nhạc
2
BD Toán
Đạo đức
BD T Việt
TH Toán
Tiếng Anh
3
BD T Việt
Luyện viết
THKTĐH
Luyện viết
Tiếng Anh
 
 
 

 Các thông tin khác: