PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2013
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
Năm học 2013-2014
(Thực hiện từ ngày 01/11/2013)
 
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn đào tạo
Phân công chuyên môn
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết/tuần
Ghi chú
TC
ĐH
năm học 2013-2014
1
Trần Thị
Ước
23/06/1959
 
 
x
Quản lý
Quản lý
 
2
Dạy thay
2
Phạm Thị
10/12/1975
 
 
x
Tiểu học
Quản lý
 
4
Dạy thay
3
Nguyễn Ngọc
Ánh
12/10/0977
 
 
 x
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 4-5, GVCN lớp 5A
 
23
 
4
Bùi Thị
Tươi
15/06/1959
x
 
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 2-3, GVCN lớp 2B1
 
23
 
5
Trần Thị Thanh
Xuân
25/9/1984
 
x
 
Tiểu học
Tổ trưởng tổ 1 GVCN lớp 1A1
 
23
 
6
Nguyễn Thị
Tâm
1/3/1983
 
 
x
Tiểu học
GVCN lớp 1A2
 
23
 
7
Nguyễn Thị Thu
Nguyệt
15/8/1989
 
x
 
Tiểu học
GVCN 1A3
 
23
 
8
Nguyễn Thị
Thu
17/02/1990
 
x
 
Tiểu học
GVCN 2B2
 
23
Hợp đồng
9
Trần Thị Huyền
Trang
9/12/1990
 
 
Tiểu học
GVCN lớp 3A
 
23
Hợp đồng

10
Nguyễn Thị Hải
30/05/1979
 
 
Tiểu học
GVCN lớp 3B
 
23
 
11
Lã Thị Bích
Hạnh
22/10/1960
 
x
 
Tiểu học
GVCN lớp 3C
 
23
 
12
Nguyễn Thanh
Hương
21/07/1980
 
 
x
Tiểu học
GVCN lớp 4A
 
23
 
13
Trần Thị
Hoa
10/9/1959
 
x
 
Tiểu học
GVCN lớp 4B
 
23
 
14
Lê Thị Kim
Lương
4/5/1986
 
x
 
Tiểu học
GVCN lớp 5B
 
23
 
15
Khổng Thị
Hoà
8/9/1970
 
 
x
Tiểu học
Chủ tịch công đoàn, GVCN
 
23
 
16
Đỗ Thị Thu
Hường
19/05/1979
 
 
x
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 2, 3 lớp 5B
 
22
 
17
Võ Thị Hồng
Phương
7/8/1978
 
x
 
Tiếng Anh
Dạy tiếng Anh khối 1,4 lớp 5A, 5C
 
22
 
18
Nguyễn Thị
Sen
14/06/1980
 
 
x
Mĩ Thuật
Dạy Mĩ thuật
 
23
 
19
Nguyễn Thị Hồng
Thoan
15/10/1987
 
x
 
Âm nhạc
Dạy âm nhạc khối 1,2,3, 4
 
20
 3 tiết/ tuần phụ đội
20
Nguyễn Thị Hải
Yến
19/12/1979
 
x
 
Âm nhạc
Dạy Âm nhạc lớp + Tổng phụ trách đội
Tổng phụ trách đội
6
 
21
Nguyễn Thị
Huyền
9/9/1982
 
 
Kế toán
Tổ trưởng tổ VP - Kế toán
 
 
 
22
Nguyễn Thị
Dương
25/09/1982
 
 
x
Tin học
Tin -VP + HC
 
 
 
23
Nguyễn Thị Ngọc
Mai
2/1/1989
 
x
 
Thư viện
Thư viện - Thiết bị
 
 
 
24
Ngô Thị
Nguyệt
29/02/1966
x
 
 
Kinh tế
Thủ quỹ -Y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Ước