Thời khóa biểu năm học 2014-2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015 

 

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/8/2014)

Thứ

Tiết

KHỐI BUỔI SÁNG

 

 

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

Hai

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

 

2

Đ. Đức

H.Vần

H.Vần

M.Thuật

TV

TV

T. đọc

T. đọc

T. đọc

T. đọc

T. đọc

T.ANH

T. đọc

 

3

Toán

H.Vần

H.Vần

Toán

TV

TV

M.Thuật

Toán

Toán

Toán

T.ANH

T. đọc

K.chuyện

 

4

H.Vần

Đ. Đức

TNXH

TV

Toán

M.Thuật

Toán

K chuyện

Khoa

T.ANH

Toán

K chuyện

Toán

 

5

H.Vần

TNXH

Đ. Đức

TV

M.Thuật

Toán

TNXH

Đ. đức

T.ANH

Đ.Đức

Khoa

Toán

Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Â. nhạc

Toán

H.Vần

T.Dục

Toán

TV

Toán

M.Thuật

T.ANH

T. đọc

T. đọc

LT&C

LT&C

Ba

2

H.Vần

Â. nhạc

H.Vần

Toán

TV

TV

K.chuyện

Toán

T. đọc

LT&C

LT&C

Toán

T.ANH

 

3

H.Vần

H.Vần

M. thuật

TV

TV

Â.nhạc

T.ANH

TD

LT&C

Toán

Toán

T.ANH

Toán

 

4

Toán

H.Vần

Toán

TV

Â.nhạc

Toán

C.tả

T.ANH

Toán

M.Thuật

T.ANH

Khoa

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TD

H.Vần

H.Vần

T.ANH

Toán

TV

T. đọc

Â. nhạc

Đ.Đức

TLV

T.ANH

T. đọc

T. đọc

2

Toán

H.Vần

H.Vần

TV

T.Dục

Toán

T.ANH

C.tả

T.ANH

Toán

Â. nhạc

Địa

Toán

 

3

H.Vần

Toán

TD

T.Dục

TV

T.ANH

Toán

T. đọc

TLV

T.ANH

Toán

Toán

TLV

 

4

H.Vần

TD

Toán

Toán

T.ANH

T.công

Â. nhạc

Toán

Toán

C.tả

TLV

TLV

T.ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

H.Vần

Toán

Â.nhạc

TV

T.ANH

Toán

LT&C

LT&C

LT&C

T.ANH

C.tả

LT&C

LT&C

Năm

2

H.Vần

H.Vần

H.Vần

TV

TV

T.ANH

TD

Toán

Toán

Â. nhạc

LT&C

Toán

T.ANH

 

3

T. công

H.Vần

H.Vần

Â.nhạc

TV

TV

Toán

TD

T.ANH

Toán

Toán

C.tả

Khoa

 

4

Toán

T.công

Toán

Toán

Toán

TV

TV

TV

Â. nhạc

LT&C

Khoa

T.ANH

C.tả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

M. thuật

Toán

T. viết

TV

TV

TV

TLV

TLV

TLV

Khoa

T.ANH

TLV

TLV

Sáu

2

TNXH

M.Thuật

T. viết

TV

TV

TV

Toán

Toán

Toán

T.ANH

TLV

Toán

Toán

 

3

T. viết

T. viết

T.công

Toán

T.Dục

T.Dục

C.tả

C.tả

C.tả

TLV

Toán

T.ANH

M.thuật

 

4

T. viết

T. viết

Toán

T.công

Toán

Toán

TNXH

TNXH

L.sử

Toán

L.sử

M.thuật

T.ANH

 

5

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S.hoạt

S.hoạt

S.hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

S. hoạt

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TĂNG BUỔI

Năm học 2014-2015

 

THỨ

TIẾT

BUỔI CHIỀU

1A

2C

3B

4C

5A

Hai

1

BDHS

BDHS

BDHS

BDHS

Đạo đức

2

TH.TV

TH.TV

T.CÔNG

MT

THT

3

T.ANH

Đ. ĐỨC

TH.TOÁN

BD.ÂN

BD.ÂN

4

 

 

 

 

 

Ba

1

TH.TOÁN

TN&XH

T.ANH

TIN HỌC

TH.TV

2

BDMT

BD.ÂN

L. VIẾT

T.DỤC

TIN HỌC

3

BDHS

TH.TOÁN

BDMT

Đạo đức

T.DỤC

4

 

 

 

 

 

1

TH.TOÁN

L. VIẾT

T.ANH

TH.TV

TIN HỌC

2

TH.TV

T.DỤC

TH.TV

TIN HỌC

A. nhạc

3

L. VIẾT

BDHS

TN&XH

T.DỤC

BDMT

4

 

 

 

 

 

Năm

1

BDAN

TH.TOÁN

T.ANH

K. chuyện

Khoa

2

TH.TV

L. VIẾT

TIN HỌC

K.THUẬT

T.DUC

3

BDHS

BDMT

T.ANH

BDMT

BDHS

4

 

 

 

 

 

Sáu

1

BDHS

BDHS

BDHS

Địa lý

BDHS

2

RLTT

RLTT

RLTT

TH.TOÁN

Lsử

3

RLTT

TH.TV

TIN HỌC

BDHS

K.THUẬT

4

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BÁN TRÚ

Năm học 2014-2015

 

Thứ

TIẾT

1B

1C

2A

2B

3A

4A

4B

5B

Hai

1

BDHS

T.Anh

Đ. Đức

BDHS

BDHS

Tin

BDHS

BD.ÂNhạc

2

T.Anh

BD.ÂN

BDHS

THTV

Đ. Đức

BDHS

Tin

BDHS

3

BDMT

BDHS

TH Toán

L. Viết

T.DỤC

T.DỤC

K. chuyện

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

TH.TV

THTV

BD.ÂN

TH Toán

BDMT

THTV

THTV

Đạo đức

2

BDHS

TH.Toán

THTV

Đ. Đức

T.Anh

K. chuyện

TH Toán

TD

3

L. Viết

L. Viết

T.ANH

BDHS

BD.ÂN

Tin

Địa

BDHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TH.TV

BDHS

BDHS

BD.ÂN

T.Công

M. thuật

L. sử

Â. nhạc

2

BD.ÂN

L. Viết

BDMT

Thủ công

L. Viết

T.DỤC

Khoa học

TH Toán

3

TH.Toán

RLTT

TN&XH

TH Toán

Tin

BD.ÂN

T.DỤC

THTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

TH.Toán

BDHS

L. Viết

THTV

Tin

K.Thuật

BDMT

BDMT

2

BDHS

TH.Toán

TH Toán

BDMT

BDHS

BDMT

BD.ÂN

T.DỤC

3

L. Viết

TH.TV

THTV

TN&XH

T.Anh

Khoa học

K.Thuật

Khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

RLTT

T.ANH

BD.HS

L. Viết

RLTT

BDHS

T.DỤC

Tin

2

T.Anh

BDMT

RLTT

RLTT

TH Toán

Địa

Tin

K. thuật

3

BDHS

BDHS

L. Viết

THTV

THTV

TH Toán

BDHS

L. sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: