Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
327/KH-THNVC 04/09/2020 Kế hoạch Thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    
329/QĐ-THNVC 04/09/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    
  07/09/2020 Biên bản niêm yết Về việc thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    
408/TB-THNVC 10/10/2020 Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 10/10/2020    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu