PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/8/2015)

 

 

 

                             

 

Thứ

Tiết

BUỔI SÁNG

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

5A

5B

Hai

1

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

C.Cờ

2

Toán

H. Nhạc

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

T. Dục

T.Việt

T.Việt

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

T. Đọc

3

T.Việt

Toán

H. Nhạc

T. Dục

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

4

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

H. Nhạc

Toán

T.Việt

Toán

T. Dục

K. học

K. học

K. học

K. học

5

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

H. Nhạc

T.Việt

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

 

Ba

1

TN&XH

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T. Dục

T.Việt

LT&C

T. Đọc

T.Anh

LT&C

2

T.Anh

T.Việt

T.Việt

T. Dục

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

LT&C

T.Anh

3

T.Việt

T.Anh

Toán

T.Việt

T. Dục

T.Việt

Toán

T.Việt

Toán

K. học

T.Anh

Toán

Toán

4

T.Việt

Toán

T.Anh

T.Việt

Toán

Toán

TN&XH

Toán

TN&XH

T.Anh

LT&C

Đ. Lý

Đ. Lý

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

M. Thuật

T.Việt

T. Dục

T.Anh

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T. Đọc

Toán

T.Anh

T. Đọc

2

Toán

T.Việt

M. Thuật

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

TLV

TLV

T. Đọc

T.Anh

3

T.Việt

T. Dục

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Anh

T. Dục

Toán

M. Thuật

T.Anh

L. Sử

Toán

Toán

4

T.Việt

M. Thuật

T.Việt

Toán

T.Việt

Toán

Toán

TN&XH

Toán

Toán

T.Anh

TLV

TLV

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

H. Nhạc

Toán

Toán

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Anh

T. Dục

T.Việt

M. Thuật

LT&C

T.Anh

LT&C

2

T.Việt

TN&XH

T.Anh

T.Việt

T. Dục

T.Việt

Toán

Toán

T.Việt

LT&C

M. Thuật

LT&C

T.Anh

3

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

T. Dục

T.Việt

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

M. Thuật

Toán

4

Toán

T.Việt

T.Việt

H. Nhạc

T.Việt

Toán

T.Việt

T. Công

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

M. Thuật

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

T. Dục

T.Anh

T.Việt

M. Thuật

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

Toán

TLV

TLV

T.Anh

TLV

2

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

M. Thuật

T. Dục

T.Anh

T.Việt

T. Công

Toán

Toán

TLV

T.Anh

3

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Anh

Toán

M. Thuật

T. Công

Toán

T. Dục

T.Anh

C. Tả

Toán

Toán

4

T.Việt

Toán

TN&XH

Toán

T.Anh

Toán

TN&XH

M. Thuật

TN&XH

C. Tả

T.Anh

C. Tả

C. Tả

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

BUỔI CHIỀU

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

5A

5B

Hai

1

Thủ công

Đạo  đức

Đạo  đức

Đ.đức

Đạo  đức

Đạo  đức

T. Anh

TN&XH

Đ.đức

Địa

Địa

M. thuật

Hát nhạc

2

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

RLTT

Đạo  đức

T. Anh

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

T.dục

M. Thuật

3

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

         RLTT

RLTT

Ôn Toán

Ôn Toán

M. thuật

T.Anh

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Hát nhạc

T. dục

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

1

T.Anh

T. Công

T. Công

T. Công

Hát nhạc

T. Công

Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn T.Việt

Hát nhạc

M. Thuật

Khoa học

Khoa học

2

Ôn T.Việt

Ôn T. Việt

RLTT

Ôn T.Việt

TN&XH

Hát nhạc

M. thuật

ĐSTV

T.Anh

T. dục

Hát nhạc

Lịch sử

Ôn Toán

3

         RLTT

Hát nhạc

Ôn T.Việt

ĐSTV

RLTT

RLTT

Hát nhạc

T. Anh

M. Thuật

Lịch sử

T. dục

Ôn Toán

Ôn T.Việt

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tự học

ĐSTV

Hát nhạc

M. Thuật

T. Công

TN&XH

T. Anh

Hát nhạc

ĐSTV

K. chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

2

Hát nhạc

Tự học

Tự học

Tự học

M. thuật

Ôn T.Việt

ĐSTV

T. Anh

Hát nhạc

Kỹ thuật

Khoa học

T. dục

Lịch sử

3

         RLTT

RLTT

RLTT

Hát nhạc

Ôn T.Việt

M. thuật

RLTT

Ôn Toán

T.Anh

RLTT

         RLTT

Ôn T.Việt

T. dục

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1

M. Thuật

THKT ĐH

THKT ĐH

THKTĐH

Tự học

Tự học

Tự học

Tự học

Tự học

M. thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

2

THKTĐH

M. thuật

ĐSTV

TN&XH

THKT ĐH

THKT ĐH

M. thuật

THKT ĐH

         RLTT

T. dục

THKTĐH

THKT ĐH

THKTĐH

3

ĐSTV

RLTT

M. thuật

         RLTT

ĐSTV

ĐSTV

THKT ĐH

RLTT

THKTĐH

THKT ĐH

T. dục

RLTT

         RLTT

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

1

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

KNS

2

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

HĐNK

3

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu