PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                          
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ                          
     THỜI KHOÁ BIỂU
 Năm học 2017- 2018
(Thực hiện từ ngày 6/9/2017)

 

Thứ Tiết LỚP
Hai   1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
1 C.Cờ  C.Cờ  C.Cờ  C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 ÂN Toán Toán TV MT Toán TĐọc TA Toán TĐọc TDục TĐọc TĐọc TA TĐọc TĐọc
3 Toán ÂN TV TV TĐọc MT TĐọc Toán TA KC TĐọc TDục Toán TĐọc TA Toán
4 TV TV TV ÂN TĐọc TĐọc MT T Viết TĐọc TA Toán Toán TDục Toán Toán TA
5 TV TV ÂN TA Toán TĐọc Toán TDục KC Toán MT TA Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức
 
Ba 1 TV TV TV TV ÂN Toán TĐọc TĐọc TDục TĐọc TĐọc MT TĐọc TĐọc TĐọc TĐọc
2 TV TV TV TV Toán ÂN KC KC TĐọc TDục ĐLý TĐọc MT Toán K.học K.học
3 Toán Toán Toán Toán TDục T Viết ÂN MT Toán Toán Toán Toán LTVC LTVC Toán Toán
4 TDục Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức T Viết TCông Toán Toán MT C Tả LTVC LTVC Toán K.học LTVC LTVC
       
1 TV TV TV TDục TĐọc TĐọc Toán TA ÂN MT Toán Toán TLV TA TLV TLV
2 MT TD TV TV KC KC TN&XH TĐọc T Viết ÂN TA TLV Toán TLV TA Toán
3 TV MT TDục TV Tanh Toán T Viết Toán Toán Toán ÂN C Tả L Sử Toán Toán TA
4 TN&XH TV MT Toán Toán TDục TA C Tả C Tả T Viết TLV TA K Thuật L Sử C Tả C Tả
       
Năm 1 TV TV TV Toán LTVC LTVC TDục LTVC LTVC LTVC TA TA LTVC LTVC LTVC LTVC
2 TV TV TV TV Toán Toán Toán TA Toán C Tả Toán LTVC TA TDục Toán Toán
3 TA Toán Toán TV C Tả C Tả LTVC C Tả TA Toán LTVC Toán Toán Toán TDục ĐLý
4 Toán Tanh TCông TCông TN&XH TN&XH C Tả Toán C Tả TA C Tả K.học C Tả C Tả ĐLý TDục
       
Sáu 1 TV TV TV TV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TA TLV TLV TA TLV TLV
2 TV TV TV TV Toán Toán Toán TA Toán Toán Toán Toán Toán TLV TA Toán
3 Toán Toán Toán Toán C Tả C Tả C Tả Toán TA TN&XH TLV L Sử TA Toán Toán K.học
4 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                          
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ                          
     THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU
 Năm học 2017- 2018
(Thực hiện từ ngày 6/9/2017)

 

Thứ Tiết 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
Hai 1 ĐĐ TN&XH TN&XH TN&XH   ĐĐ ĐĐ TCông ÂN ĐĐ ĐĐ ÂN K.học ĐS Tin TD
2 THTV MT BDTV BDTV RLTT TCông ĐĐ TD ÂN K.học ĐĐ ÂN K.học Tin ĐS
3 RLTT ĐS MT RLTT THTV THTV ÂN ĐĐ TD Tin K.học K. chuyện K.thuật ĐS L.sử
4                              
                                   
Ba 1   TCông BDToán MT THTV ÂN RLTT ĐS Tin TAnh TD Tin TAnh ÂN K. chuyện K. chuyện
2 BDToán THTV BDToán TCông TAnh ÂN TN&XH Tin ĐS K. chuyện TD K.học Tin ÂN TAnh
3 THTV RLTT THTV THT MT THT ÂN ĐS Tin TAnh TAnh TD Tin L.sử ÂN
4                              
                                   
1 THT BDTV ÂN THKTĐH TANN THT MT TANN TN&XH TCông TANN Tin ĐS TD K.thuật K.thuật
2 ĐS ÂN TAnh THT ĐĐ TANN THKTĐH TN&XH TANN TAnh K.học ĐS TANN MT TD Tin
3 ÂN RLLTT ĐS TANN ĐS THKTĐH TANN TD TAnh TANN ĐS TANN TAnh K. chuyện MT Tin
4                                
                                   
Năm 1 TANN THT THT ÂN TD ĐS TAnh Tin TN&XH THKTĐH Tin Đ.lý Đ.lý TANN TAnh MT
2 TCông TANN THKTĐH MT TAnh TD ĐS Tin THKTĐH TN&XH L.sử K.thuật Tin Đ.lý TANNN TAnh
3 THKTĐH THKTĐH TANN ĐS ÂN TAnh TD THKTĐH TCông Tin K.thuật K. chuyện Tin TAnh K.học TANNN
4                                
                                   
Sáu 1 SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
2 KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS
3 GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL
4                                

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu