Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
315/BC-THNVC 29/08/2020 Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học 2020-2021 và tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 29/08/2020    
332/BC-THNVC 05/09/2020 Báo cáo tình hình khai giảng năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 05/09/2020    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu